Listening to the Echoes of the South Atlantic

Listening to the Echoes of the South Atlantic
(english below)

6. februar – 5. april, 2020

cms---listening-to-the-echoes-of-the-south-atlantic-formatkey-jpg-default

Kuratert av Selene Wendt og utviklet i samarbeid med Goethe-Institut, Oslo Kunstforening, og Nordic Black Theatre.

Velkommen til pressevisning på Oslo Kunstforening 5. februar kl. 14.00.  

Listening to Echoes of the South Atlantic er en interdisiplinær utstilling som viser verk av Cássio Bomfim, Jeannette Ehlers, Anita Ekman, Satch Hoyt, William Kentridge & Neo Muyanga, Dawit L. Petros, Nyugen E. Smith, og Camille Norment. Utstillingen inkluderer en kombinasjon av lydbaserte skulpturer, videoer, installasjoner, og performance-arbeider som formidler den sosiopolitiske betydningen av musikk.

Utstillingen ble skapt i forbindelse med Selene Wendts deltagelse i det tverrfaglige forskningsprosjektet Echoes of the South Atlantic, initiert av Goethe-Institut (2018-2020).

Gjennom en transkulturell, transatlantisk tilnærming utforsker Listening to Echoes of the South Atlantic de politiske, sosiale og kulturelle implikasjonene av musikk i samtidskunsten. Den dype sammenkoblingen mellom musikk og historie, og ideen om at musikk fungerer som et svar på historie, er den røde tråden i utstillingen. Med utgangspunkt i musikkens betydning i forhold til det Paul Gilroy beskriver som ’Atlanterhavet som et system for kulturell utveksling’, adresserer utstillingen betydningen av musikk som et kollektivt språk for motstand og solidaritet. Listening to the Echoes of the South Atlantic formidler dermed betydningen av musikk som et uttrykk for kulturopplevelse og historie, samtidig som den understreker viktigheten av musikalske migrasjoner, også utenfor det sørlige Atlanterhavet.

Utstillingens soniske hjerterytme finnes i samfunnsengasjerte og historisk bevisste kunstformer som strekker seg utover de strenge parameterne for visuell kunst, musikk, eller performance. Det er lagt vekt på kunstnere fra det globale sør, som er satt i dialog med hverandre for å formidle viktigheten av å tenke i Édouard Glissants ånd om ideen om «échos monde», forstått som alle verdens ting som resonerer med hverandre.

En interaktiv digital publikasjon blir utgitt i forbindelse med utstillingen og vil være tilgjengelig på joomag.com.

Følgende performancer er satt opp på Nordic Black Theatre i løpet av utstillingsperioden:

13. februar, 2020  Live fremføring av Cássio Bomfims Salve Exu Motoboy. 

27. mars, 2020 Live konsert med Neo Muyanga i forbindelse med William Kentridges videoarbeid Second-hand Reading.

04. april, 2020 Live fremføring av Satch Hoyts arbeid Hair Combing Cycle 1530.

Listening to the Echoes of the South Atlantic

February 6 – April 5, 2020

Curated by Selene Wendt and developed in collaboration with Goethe-Institut, Oslo Kunstforening and Nordic Black Theatre.

Listening to the Echoes of the South Atlantic is an interdisciplinary exhibition that features the work of Cássio Bomfim, Jeannette Ehlers, Anita Ekman, Satch Hoyt, William Kentridge & Neo Muyanga, Dawit L. Petros, Nyugen E. Smith, and Camille Norment. The exhibition includes a combination of sound-based sculptures, videos, installations, and performances that convey the importance of sonic politics in relation to the entangled histories of the South Atlantic.

This exhibition was conceived in response to Selene Wendts participation in the three-year interdisciplinary research project Echoes of the South Atlantic, initiated by Goethe-Institut  (2018-2020). The first stage of the research project took place in Salvador da Bahia, Brazil in 2018. All participants were subsequently invited to propose a project, and among more than 100 proposals, nine were selected and approved, including Listening to the Echoes of the South Atlantic.

Taking a transcultural, transatlantic approach as a starting point, Listening to the Echoes of the South Atlantic explores the political, social, and cultural implications of music in contemporary art. The deep interconnectivity between music and history, and the idea that music functions as a response to history, is the underlying narrative of the exhibition. Building on the importance of music in relation to what Paul Gilroy refers to as “the Atlantic as a system of cultural exchanges”, the exhibition addresses the significance of music as a collective language of resistance and solidarity. Listening to the Echoes of the South Atlantic conveys the significance of music as an expression of cultural experience and history, while also emphasizing the importance of musical migrations, also beyond the South Atlantic.

The sonic heartbeat of the exhibition is found in socially engaged and historically conscious art practices that extend beyond the strict parameters of visual art, music, or performance. Strong emphasis is placed on artists from the Global South, who are set in dialogue with one another to convey the importance of thinking in Glissantian terms about the idea of échos monde, understood as the world of things resonating with one another.

En interactive digital catalogue is being published for the exhibition, and will be accessible worldwide on Joomag.com.

A series of live performances will take place at Nordic Black Theatre, Oslo throughout the exhibition period: Cássio Bomfim’s Salve Exu Motoboy; a live concert by Neo Muyanga to coincide with William Kentridge’s video Second-hand Reading, and a live performance of Satch Hoyt’s Hair Combing Cycle 1530.